Kontaktinformasjon

Varanger Golfklubb
Postboks 228
9811 Vadsø

Kontonr: 
4930.15.58480
Telefon:
934 30 100
Epost: post@varangergolf.no
Org.nr: 986670742
   


Webredaktør: Jens Betsi

 

Ekstraordinært årsmøte Varanger golfklubb

Med bakgrunn i at Per Ivar Harila har ønsket å fratre sine verv som styrets nestleder i Varanger Golfklubb og som styreleder i Varanger Golfpark med umiddelbar virkning må det gjøres nyvalg. Det er klubbens årsmøte som har myndighet til å forestå diss evalgene. Styret har besluttet at det innkalles til ekstraordinært årsmøte som avvikles som et skriftlig årsmøte i tråd med retningslinjer fra Norges Idrettsforbund jfr https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/skriftlige-arsmoter/

Innkallingen til ekstraordinært årsmøte ble gjort i egen mail til medlemmene fredag 23.10 2020. Frist for å avgi stemme er satt til torsdag 05.11 2020 kl 18.00.

Vedlagt sakspapirer som redegjør for den skriftlige saksbehandlingen og hvordan stemmegivingen vil finne sted. Medlemmene skal først velge styremedlem til Varanger Golfklubb og deretter blant styrets medlemmer velge styrets nestleder. Ytterligere skal man velge styremedlem til Varanger Golfpark AS og deretter blant dette styrets medlemmer velge styreleder. Valgkomiteen har utarbeidet og lagt frem følgende forslag;

  • Som nytt styremedlem til Varanger Golfklubb velges Christoffer Tennås Pedersen. Som ny nestleder til styret i Varanger Golfklubb velges Beate W Søvsø
  • Som nytt styremedlem til Varanger Golfpark AS velges Terje Skansen. Som ny styreleder til styret i Varanger Golfpark AS velges Terje Skansen

Stemmer avgis pr mail til post»varangergolf.no innen 05.11 2020 kl 18.00. For stemmegiving se sakspapirer.

Med hilsen

Styret i Varanger Golfklubb

Golfbox

Samarbeidspartnere

 

Sponsorer